piątek, 23 marca 2018

Szkolny konkurs na multimedialną prezentację „Maria Konopnicka – przykład patriotyzmu”.


Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego na prezentację multimedialną

Maria Konopnicka – przykład patriotyzmu”


§ 1

I. Cele konkursu:
- zainteresowanie uczniów historią ojczyzny;
- zaciekawienie wychowanków twórczością literacką patronki szkoły;
- rozwijanie u uczniów umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych;
- rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej;
- promowanie talentów młodzieży;
- tworzenie trwałej więzi z ojczyzną;
- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.§ 2
II. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej
Organizacją konkursu w SP 20 zajmują się i informacji udzielają:
mgr Grażyna Małyska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej - grazyna.malyska@sp20.elsat.net.pl
mgr Olga Wieloch- nauczycielka zajęć komputerowych – olga.wieloch@sp20.elsat.net.pl
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej, ul. Wyzwolenia 11, Ruda Śląska.


§ 3

Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VII.

§ 4

Warunki przystąpienia do Konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału (wraz z podpisaniem regulaminu)
i przygotowaniem prezentacji multimedialnej na temat: „Maria Konopnicka – przykład patriotyzmu”

§ 5
Sposób przygotowania prac:


 1. Praca ucznia powinna być wykonana za pomocą dowolnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych.
 2. Maksymalna objętość nie może przekraczać 100 MB.
 3. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
 4. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze).
 5. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.
 6. Płyta CD lub DVD musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz samej prezentacji, także obiekty w niej wykorzystane (muzyka, grafikę, filmy, itp.).
 7. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD.
 8. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora.
 9. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
 10. Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię.
 11. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.
 12. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie
do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością, prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego regulaminu.

§ 6
Termin i miejsce konkursu


 1. Nośnik (płyta CD/DVD), na którym będzie zapisana prezentacja, dostarczyć osobiście do Organizatora - p. O. Wieloch do 30 kwietnia 2018r.
wtorek, 30 maja 2017

Godzina Kodowania

W naszej szkole na zajęciach komputerowych uczestniczymy w projekcie Godzina Kodowania. 

Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie możliwość nauki informatyki. Dlatego zachęcamy do przyłączenia się wszystkich bez względu na wiek i umiejętności informatyczne :)


"Godzina Kodowania, organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week, USA), jest największą inicjatywę edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością w Polsce (patrz karta z 2015 rok). Można w niej uczestniczyć przez cały rok, 24/7, z dowolnego urządzenia i miejsca, w którym jest dostęp do Internetu, na lekcjach i zajęciach w szkole, jak i poza szkołą, indywidualnie lub w grupie uczniów. Ta inicjatywa nie jest ograniczona tylko do szkół, może w niej brać udział każdy, w każdym wieku. Do tego nie jest potrzebne żadne przygotowanie informatyczne, czy w zakresie programowania".


Podajemy adres strony:
http://godzinakodowania.pl


wtorek, 4 października 2016

Konkurs  - „Bezpieczny Internet”
Organizator  konkursu – Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej
w Rudzie Śląskiej, ul. Wyzwolenia 11.

  
Konkurs obejmuje treści  propagujące umiejętne i właściwe korzystanie
 z  Internetu. Praca powinna mieć formę plakatu, odezwy, reklamy, wskazówki przemawiającej  w taki sposób do odbior
cy, by z rozwagą i mądrością korzystał z sieci Internet.

1. Cele i temat  konkursu:
- zachowanie  bezpieczeństwa dzieci w sieci Internet,
- przygotowanie młodego odbiorcy do świadomej obsługi komputera,
- zapoznanie uczniów z tematyką bezpieczeństwa on-line,
- stworzenie możliwości wyrażania przez dziecko własnych myśli, przeżyć  uczuć i wizji,
w formie graficznej, z wykorzystaniem  dowolnych aplikacji komputerowych.
2. Uczestnicy:
- konkurs przeznaczony jest dla  uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.
3. Forma pracy:
- technika - dowolna grafika komputerowa,
- maksymalna wielkość  pracy – 1024x768 px,
 - prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów,
- zapis cyfrowy w formacie:. jpg, .jpeg, bmp. (prace w innym formacie nie będą oceniane)


4. Wszystkie prace  powinny być podpisane zgodnie z poniższym wzorem (czcionka Times New Roman, rozmiar 10) :Rysunek dziecka

Imię nazwisko (ucznia), klasa …..
Szkoła Podstawowa nr…..
Opiekun:………….
 5.Termin i miejsce   rozstrzygnięcia konkursu:
Prace należy przesłać do dnia 31.01.2017r.  na   adres: olga.wieloch@sp20.elsat.net.pl

6. Wyniki konkursu oraz prezentacja wszystkich prac biorących udział w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej (www.sp20.elsat.net.pl oraz https://www.youtube.com/user/sp20rudaslaska ).
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się dnia 8.02.2017r. w Szkole Podstawowej nr 20
 w Rudzie Śląskiej.                                                                                              
Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej. Osoby odpowiedzialne: Dyrektor SP20 – mgr Katarzyna Szuba, nauczyciel zajęć komputerowych – mgr Olga Wieloch i  pedagog szkolny – mgr Joanna  Przybylska.

Uwagi:
 - prace nie będą zwracane i przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora konkursu,
od chwili ogłoszenia wyników. Organizator zastrzega sobie, że mogą być one publikowane
 na ulotkach, stronach internetowych oraz w innych mediach w celach reklamowych konkursu.
 - uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych  swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie  z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych z
z dnia 18 marca 2016 r.
 (Dz. U. 2016 r. poz. 677).

- nadesłanie prac jest równoważne z przyjęciem warunków  konkursu i oświadczeniem,
że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane  osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.


wtorek, 6 września 2016

Przedmiotowy systém oceniania z zajęć komputerowych 2016/20171.     Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowych został opracowany na podstawie:
- Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
- Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
- Nową podstawę programową z zajęć komputerowych


                  I. Podstawa programowa – zajęcia komputerowe
Cele kształcenia – wymagania ogólne:
                  I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.
                  II. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
                  III. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
                  IV. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
                  V. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:
1.1. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;
1.2. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;
1.3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;
1.4. korzysta z pomocy dostępnej w programach;
1.5. posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;
1.6. przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.
2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:
2.1. komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety;
2.2. korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.
3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:
3.1. wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);
3.2. selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;
3.3. wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;
3.4. opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej.
4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń:
4.1. tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);
4.2. opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem;
4.3. wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje;
4.4. przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.
5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeń:
5.1. za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;
5.2. uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.
6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:
6.1. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;
6.2. korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.
7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń:
7.1. opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;
7.2. szanuje prywatność i pracę innych osób;
7.3. przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.

II. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów
Oceniane są:
1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji.
Ocenie podlega:
- wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią;
- stopień samodzielności wykonywania zadania;
- pilność;
- końcowy efekt pracy (jakość pracy).
- umiejętność pracy w zespole;
2. Odpowiedzi ustne.
Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów
informatycznych: najczęściej odpowiedź ustna związana jest z wypowiedziami
uczniów w trakcie dyskusji i pracy przy komputerze.
3. Aktywność podczas pracy na lekcji.
Ocenie podlega:
- aktywność ucznia w czasie zajęć;
- stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć;
- zainteresowanie tematem lekcji;
- przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji.III. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:
Ocena  celująca
Uczeń:
·      zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
·      posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
·      perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności;
·      perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowymi
·      samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne;
·      wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, oryginalnością, a także wysokimi walorami estetycznymi;
·      do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy;
·      wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz aktywnością na lekcjach;
·      przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, a także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich;
·      wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się poszerzoną wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i we własnym zakresie;
·      brał udział w konkursach przedmiotowych.

Ocena bardzo dobra
Uczeń:
·      zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
·      posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
·      posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu trudności;
·      posługuje się usługami internetowymi;
·      samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne;
·      wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu;
·      uczestniczy w konkursach informatycznych.
Ocena dobra
Uczeń:
·      zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
·      posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu;
·      z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności;
·      z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi;
·      wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego przez nauczyciela wzoru czy przykładu.
Ocena dostateczna
Uczeń:
·      nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej;
·      w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość materiału ma opanowaną;
·      z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym;
·      z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
·      wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu opcji i efektów.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
·      nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;
·      posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej;
·      z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty;
·      z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
·      ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji i narzędzi.
Ocena niedostateczna
Uczeń:
nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, nie zna terminologii informatycznej, nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera, nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu.

IV. Oceny półroczne i roczne:

1.       Ocenę okresową(roczną)  nauczyciel wystawia najpóźniej na dzień przed terminem klasyfikacji okresowej (rocznej).
2.       O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją.
3.      Oceny z ćwiczeń wykonywanych na lekcji  i odpowiedzi mają decydujący wpływ na ocenę okresową (roczną), a oceny z prac dodatkowych i innych form aktywności ucznia wpływają na podwyższenie oceny.
4.       Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku.
5.       Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO będą rozstrzygane zgodnie z WSO oraz rozporządzeniem MEN.