wtorek, 30 maja 2017

Godzina Kodowania

W naszej szkole na zajęciach komputerowych uczestniczymy w projekcie Godzina Kodowania. 

Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie możliwość nauki informatyki. Dlatego zachęcamy do przyłączenia się wszystkich bez względu na wiek i umiejętności informatyczne :)


"Godzina Kodowania, organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week, USA), jest największą inicjatywę edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością w Polsce (patrz karta z 2015 rok). Można w niej uczestniczyć przez cały rok, 24/7, z dowolnego urządzenia i miejsca, w którym jest dostęp do Internetu, na lekcjach i zajęciach w szkole, jak i poza szkołą, indywidualnie lub w grupie uczniów. Ta inicjatywa nie jest ograniczona tylko do szkół, może w niej brać udział każdy, w każdym wieku. Do tego nie jest potrzebne żadne przygotowanie informatyczne, czy w zakresie programowania".


Podajemy adres strony:
http://godzinakodowania.pl


wtorek, 4 października 2016

Konkurs  - „Bezpieczny Internet”
Organizator  konkursu – Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej
w Rudzie Śląskiej, ul. Wyzwolenia 11.

  
Konkurs obejmuje treści  propagujące umiejętne i właściwe korzystanie
 z  Internetu. Praca powinna mieć formę plakatu, odezwy, reklamy, wskazówki przemawiającej  w taki sposób do odbior
cy, by z rozwagą i mądrością korzystał z sieci Internet.

1. Cele i temat  konkursu:
- zachowanie  bezpieczeństwa dzieci w sieci Internet,
- przygotowanie młodego odbiorcy do świadomej obsługi komputera,
- zapoznanie uczniów z tematyką bezpieczeństwa on-line,
- stworzenie możliwości wyrażania przez dziecko własnych myśli, przeżyć  uczuć i wizji,
w formie graficznej, z wykorzystaniem  dowolnych aplikacji komputerowych.
2. Uczestnicy:
- konkurs przeznaczony jest dla  uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.
3. Forma pracy:
- technika - dowolna grafika komputerowa,
- maksymalna wielkość  pracy – 1024x768 px,
 - prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów,
- zapis cyfrowy w formacie:. jpg, .jpeg, bmp. (prace w innym formacie nie będą oceniane)


4. Wszystkie prace  powinny być podpisane zgodnie z poniższym wzorem (czcionka Times New Roman, rozmiar 10) :Rysunek dziecka

Imię nazwisko (ucznia), klasa …..
Szkoła Podstawowa nr…..
Opiekun:………….
 5.Termin i miejsce   rozstrzygnięcia konkursu:
Prace należy przesłać do dnia 31.01.2017r.  na   adres: olga.wieloch@sp20.elsat.net.pl

6. Wyniki konkursu oraz prezentacja wszystkich prac biorących udział w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej (www.sp20.elsat.net.pl oraz https://www.youtube.com/user/sp20rudaslaska ).
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się dnia 8.02.2017r. w Szkole Podstawowej nr 20
 w Rudzie Śląskiej.                                                                                              
Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej. Osoby odpowiedzialne: Dyrektor SP20 – mgr Katarzyna Szuba, nauczyciel zajęć komputerowych – mgr Olga Wieloch i  pedagog szkolny – mgr Joanna  Przybylska.

Uwagi:
 - prace nie będą zwracane i przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora konkursu,
od chwili ogłoszenia wyników. Organizator zastrzega sobie, że mogą być one publikowane
 na ulotkach, stronach internetowych oraz w innych mediach w celach reklamowych konkursu.
 - uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych  swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie  z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych z
z dnia 18 marca 2016 r.
 (Dz. U. 2016 r. poz. 677).

- nadesłanie prac jest równoważne z przyjęciem warunków  konkursu i oświadczeniem,
że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane  osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.


wtorek, 6 września 2016

Przedmiotowy systém oceniania z zajęć komputerowych 2016/20171.     Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowych został opracowany na podstawie:
- Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
- Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
- Nową podstawę programową z zajęć komputerowych


                  I. Podstawa programowa – zajęcia komputerowe
Cele kształcenia – wymagania ogólne:
                  I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.
                  II. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
                  III. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
                  IV. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
                  V. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:
1.1. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;
1.2. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;
1.3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;
1.4. korzysta z pomocy dostępnej w programach;
1.5. posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;
1.6. przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.
2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:
2.1. komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety;
2.2. korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.
3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:
3.1. wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);
3.2. selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;
3.3. wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;
3.4. opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej.
4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń:
4.1. tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);
4.2. opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem;
4.3. wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje;
4.4. przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.
5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeń:
5.1. za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;
5.2. uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.
6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:
6.1. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;
6.2. korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.
7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń:
7.1. opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;
7.2. szanuje prywatność i pracę innych osób;
7.3. przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.

II. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów
Oceniane są:
1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji.
Ocenie podlega:
- wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią;
- stopień samodzielności wykonywania zadania;
- pilność;
- końcowy efekt pracy (jakość pracy).
- umiejętność pracy w zespole;
2. Odpowiedzi ustne.
Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów
informatycznych: najczęściej odpowiedź ustna związana jest z wypowiedziami
uczniów w trakcie dyskusji i pracy przy komputerze.
3. Aktywność podczas pracy na lekcji.
Ocenie podlega:
- aktywność ucznia w czasie zajęć;
- stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć;
- zainteresowanie tematem lekcji;
- przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji.III. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:
Ocena  celująca
Uczeń:
·      zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
·      posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
·      perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności;
·      perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowymi
·      samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne;
·      wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, oryginalnością, a także wysokimi walorami estetycznymi;
·      do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy;
·      wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz aktywnością na lekcjach;
·      przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, a także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich;
·      wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się poszerzoną wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i we własnym zakresie;
·      brał udział w konkursach przedmiotowych.

Ocena bardzo dobra
Uczeń:
·      zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
·      posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
·      posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu trudności;
·      posługuje się usługami internetowymi;
·      samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne;
·      wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu;
·      uczestniczy w konkursach informatycznych.
Ocena dobra
Uczeń:
·      zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
·      posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu;
·      z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności;
·      z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi;
·      wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego przez nauczyciela wzoru czy przykładu.
Ocena dostateczna
Uczeń:
·      nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej;
·      w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość materiału ma opanowaną;
·      z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym;
·      z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
·      wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu opcji i efektów.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
·      nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;
·      posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej;
·      z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty;
·      z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
·      ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji i narzędzi.
Ocena niedostateczna
Uczeń:
nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, nie zna terminologii informatycznej, nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera, nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu.

IV. Oceny półroczne i roczne:

1.       Ocenę okresową(roczną)  nauczyciel wystawia najpóźniej na dzień przed terminem klasyfikacji okresowej (rocznej).
2.       O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją.
3.      Oceny z ćwiczeń wykonywanych na lekcji  i odpowiedzi mają decydujący wpływ na ocenę okresową (roczną), a oceny z prac dodatkowych i innych form aktywności ucznia wpływają na podwyższenie oceny.
4.       Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku.
5.       Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO będą rozstrzygane zgodnie z WSO oraz rozporządzeniem MEN.